ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea unui spectacol ocazionat de sarbatorirea Zilei Bucovinei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.32206/18.11.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32190/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d”şi alin.(6) lit“a” pct.4-5, precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 rep.-a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor prilejuite de “Ziua Bucovinei”, în data de 28 noiembrie 2015.

          Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării manifestărilor organizate cu ocazia Zilei  Bucovinei.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Clubul sportiv municipal şi serviciul buget-contabilitate  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.195