ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

 

HOTĂRÂRE

privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare  Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.32207/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32191/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Siminicea  nr.4/2015 privind retragerea unilaterală a comunei   Siminicea din calitatea de membru în Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava si retragerea unilaterala din contractul de delegare de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

            - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

În temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), şi al art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava îşi exprimă consimţământul pentru primirea de noi membri în ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă retragerea unilaterala a comunei Siminicea, Judetul Suceava din ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”  si din contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare;

            Art. 3. Se împuterniceşte domnul Mateiciuc Ilie, reprezentantul (a) Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava,  retragerea unilaterala a comunei Siminicea din AJAC Suceava si din  contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri si modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, conform anexelor nr.2 si 3.

      Art.4 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           Art.5 Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                    Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.196