ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

aprobarea Strategiei locale de dezvoltare si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.32208/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.32192/18.11.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- prevederile art. 5, art. 6 şi art. 7 alin. (1) şi art. 9 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 3 şi art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile art. 59 alin. (1) lit.c din Legea 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct.14, alin. (9) şi art.45 alin. (1)din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. -Se aprobă Strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul  Vatra Dornei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Primarul, prin DADP si SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.197