ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32209/18.11.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul NR.32193/18.11.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu: prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: prevederile Legii nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor; prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.82/2015  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

în temeiul art.36, alin.2, lit.”d”, alin.6, lit. „a”, pct.14, art.45, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 , Republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Vatra Dornei,  prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.2 Se aproba Caietul de sarcini al Serviciului de salubrizare al Municipiului Vatra Dornei,  conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art. 3 Primarul, prin DADP si SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.198