ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

Hotarare

 privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 107 mp teren situat în strada Transilvaniei nr.18-20, aferent curtii situat  in imediata vecinatate a locuintei proprietate  privata a d-lui Panzaru Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.32210/18.11.2015  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32194/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin.(5) lit."b", din Legea nr. 215/2001– a administraţiei publice locale- Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 Se aprobă vânzarea suprafeţei de 107 mp,   teren proprietatea privată a municipiului Vatra Dornei, situat în strada Transilvaniei nr. 18-20,  aferent,  identic cu nr.cadastral 36342 din CF 36342. aferent curtii situat  in imediata vecinatate a locuintei proprietate  privata a d-lui Panzaru Gheorghe.

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului de la art.1 se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul sumei în 24 rate lunare egale consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.199