ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   de indata  in  data de  09 ianuarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art.58 alin.1 lit.a ale Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba utilizarea excedentului bugetar al sectiunii de dezvoltare   rezultat la inchiderea anului 2014, in suma de 791.890,02 lei, ca sursa de finantare  a investitiilor efectuate  in anul 2015.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului aferent anului 2014 pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri propriii(piata agroalimentara) in valoare de 27.479,49 pentru cheltuielile anului 2015.

Art.3   Primarul municipiului, prin Direcţia   economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      APETRII GHEORGHE

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

09.01.2015

Nr.2