ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2015

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive  nr. 32212/18.11.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.32196/18.11.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.49  alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011 ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă conturile  de execuţie bugetară pentru timestrul III al anului 2015, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, ale următoarelor bugete: bugetul local al municipiului Vatra Dornei, bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local,  conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.201