ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 12  mp teren situat in Str.Oborului, nr.5A

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.32214/18.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32.298/18.11.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale art. 121 alin.(1) şi (2), ale art. 123 alin.( 1 )şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a  unei suprafate de 12 mp, identic cu  parte din nr.cadastral 35297 din CF 35297 situat în Str. Oborului nr.5A,   pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, pana la modernizarea pietei agroalimentare.

   Art.2. Se aprobă documentaţia de licitaţie în vederea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare,  a unei suprafate de 12 mp, identic cu parte din  nr.cadastral 35297 din CF 35297 situat în Str. Oborului nr.5A. ,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de  lei 10 lei /mp/luna, conform HCL nr.176/2015, cu pas de licitare de 10% din preţul de pornire.

             Art.4  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- Serv. venituri  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.203