ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂREA

privind  modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.32217/18.11.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32216/18.11.21015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Luand in considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin 1 si 2, lit. a,d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizată, precum şi prevederile art. 6, alin. 1, lit. k, art. 26 alin.(4) din Legea  nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 112/2010 privind  aprobarea delegarii directe a gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  către S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI;

Luand act de Contractul de delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei  ;

 În temeiul art. 36, alin 2 lit.d si alin.6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

ART. 1. Se aproba modificarea  tarifelor ce vor fi practicate de către SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, începând cu data de 01.12.2015, pentru desfăşurarea activităţilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei , potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul municipiului, prin DADP şi SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.204