ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTARARE

privind atribuirea spatiilor  de la Casa de cultura Vatra Dornei

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                         intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “c” şi alin.(5) lit.”a”,, a art. 45 alin.(3)  si a art. 124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată – si actualizata;

 

      HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba  atribuirea  spatiilor din incinta Casei de Cultura astfel:

1. Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita  către Ansamblul Artistic Dorna Dorului- in suprafata de 81,4 mp pentru o perioadă de1 un an, cu posibilitate de prelungire conform legii.

2. Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita  către Asociatia Veteranilor de razboi-  in suprafata de 15,50 mp pentru o perioadă de 1 un an, cu posibilitate de prelungire conform legii.

3. Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita  către  Asociatia Scriitorilor – in suprafata de 18,95 mp, pentru o perioadă de 1 un an, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art.2 Contravaloarea utilităţilor pentru spatiile atribuite la art.1 alin.1,2 si 3  pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii va fi suportată de către Primaria Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 (1) Se aprobă închirierea  spaţiului  din incinta Casei de Cultură catre Camera de Comert si Industrie pentru o perioada de un an cu posibilitate de prelungire conform legii-  in suprafata de 50,19 mp;

(2) Se aprobă închirierea  spaţiului  din incinta Casei de Cultură catre Camera agricola pentru o perioada de un an cu posibilitate de prelungire conform legii–in suprafata de  15,50 mp;

Art.4 Chiriaşii mentionati la art.3 alin.1 si 2, vor suporta contravaloarea utilităţilor pentru spaţiile închiriate  .

Art.5 Chiria lunara va fi de 5 lei/mp/luna conform HCL nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2015, actualizata anual.

          Art.6 Primarul prin Serviciul venituri si Casa De Cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.205