ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind inregistrarea punctelor principale si secundare la Oficiul Registrului si Comertului pentru SC Ecologica SRL Vatra Dornei

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                         intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.32223/24.11.2015  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.32.222/24.11.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Hotararea nr.1840/12.11.2015 a Adunarii Generale a SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI ;

Retinand prevederile   Legii nr.101/2006 privind serviciile publice de salubrizare  si ale Legii nr.30/1990 – legea societatilor Comerciale;
           In temeiul art.36 alin (1), alin.(2) lit.
(b) lit. (c) lit. (d), alin. (4) lit. (e), alin. (5) lit. (b) lit. (c), alin. (6) si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE

 

Art.1.   Se aprobă  inchiderea punctului de lucru al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI  din Str.Argestru nr.3, Vatra Dornei, jud.Suceava.

Art.2.   Se aproba deschiderea unui punct de lucru in Str.Bistritei nr.19A, loc.Vatra Dornei, jud.Suceava

Art.3. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic si SC “ECOLOGICA ” SRL VATRA DORNEI  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.206