ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Clubul Copiilor pentru a participa la Festivalul de Datini, Colinde si Obiceiuri de Iarna Timisoara in perioada 10-13 decembrie

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                         intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.32821/24.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32820/18.11.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5,6 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 5500 lei, în vederea deplasarii in   Clubului Copiilor  pentru a participa la Festivalul de Datini, Colinde si Obiceiuri de Iarna Timisoara in perioada 10-13 decembrie.

        Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.207