ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municopal Vatra Dornei

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   26  noiembrie 2015

 

           Având în vedere expunerea de motive nr.32883/25.11.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.32882/25.11.2015 compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În temeiul prevederilor art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul santatii precum si prevederile art. 36 alin (2) pct.d si alin 6  lit. ,, a”,  pct.3  precum şi ale art. 45 alin. (2) si a art. 115 alin (1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată si actualizata,

                                                   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă  acordarea unor sume pentru compensarea chiriei si a utilitatilor, medicilor specialisti din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, prin alocarea din bugetul local a sumei de 700 lei/luna/familie dupa cum urmeaza:

-          medici specialisti urmare a rezidentiatului pe post;

-          medici specialisti urmare a rezidentiatului pe loc;

-          medici specialisti nou angajati;

   Art.2.  Solicitarile de acordare a sumelor vor fi centralizate si fundamentate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, urmand  a fi analizate de catre Comisia de specialitate nr.4 a Consiliului local si aprobate in Consiliul local, sumele urmand  a fi alocate beneficiarilor.

   Art.3.  Primarul Municipiului, prin Direcţia Ecomomică- va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

             Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.11.2015

Nr.208