ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vânzarii cotei de teren  de 44/100 din  suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 62,24 mp teren  aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57, ap.1, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.34291/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 34280/11.12.2015  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren  de 44/100 din suprafata de 146 mp, respectiv suprafata de 62,24mp,  identic cu nr.cadastral 36555  din CF 36555 aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57, ap.1,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.210