ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRĀRE

 

HOTARĀREA

privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice,persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.34292/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34281/11.12.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere  prevederile art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;

    Īn temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 si art.49 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

        Art.1.-(1)Se aproba procedura de acordare a scutirii de la plata   majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanelor juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei,  conform anexei nr. 1 si 2.

       (2)Se aproba formularul de cerere privind acordarea facilitatilor la plata obligatiilor bugetare,conform anexei nr.3 si 4.

     Art.2 Scutirile mentionate la art.1 nu se vor acorda persoanelor fizice si juridice care au beneficiat de scutire in baza HCL nr.14 si nr.15/2014.

    Art.3. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.212