ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   stategiei de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Vatra Dornei cu orizontul de timp 2014-2020

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.34291/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 34280/11.12.2015  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”e” şi art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba strategia de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Vatra Dornei cu orizontul de timp 2014-2020, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMPT, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.214

 

Anexa:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI CU ORIZONTUL DE TIMP 2014 – 2020

(click aici pentru a vizualiza documentul)

Documentul este in format PDF