ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unor  spaţii proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.34296/11.12.2015 a  primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.34285/11.12.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind  proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45  din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă repartizarea  unor spaţii din imobilul proprietatea municipiului Vatra Dornei, strada  Mihai Eminescu, nr. 15-, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Primarul, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.215