ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   pachetului de proiecte prioritare cu finantare  europeana pentru anul 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.34291/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 34280/11.12.2015  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”e” şi art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba pachetul de proiecte prioritare cu finantare  europeana pentru anul 2016, conform anexelor la prezenta hotarare.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.217

 

Anexa la HCL 217 (click aici pentru a vizualiza documentul)

Documentul este in format PDF