ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr. 34300/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34288/11.12.2015 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se insuseste documentatia  pentru alipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Poligonului, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. - Documentatia cadastrala pentru alipirea a doua suprafete de teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 119 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Poligonului, identic cu nr.cadastral 36484 inscris in Cartea funciara 36484;

b) teren in suprafata de 181 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Poligonului, identic cu nr.cadastral 36481 inscris in Cartea funciara 36481;

(2) -  Prin alipirea celor doua parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 300 m.p., identic cu nr.cadastral 36641 care va fi inscris in Cartea funciara in favoarea municipiului    

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.219