ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local  de venituri şi cheltuieli

al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2015 şi a Programului anual de investiţii -2015

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                      intrunit in sedinta   extraordinra  in  data de  04 februarie   2015

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscale,  Legea nr.186/2014  a bugetului de stat pe anul 2015;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 alin.2 lit.(a) , art. 115 alin. (1) lit. „b”   din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al municipiului Vatra Dornei, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al  instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Se aprobă programul anual de investiţii publice pe anul 2015,  conform anexei nr. 3  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art. 4 Se aprobă creditele de angajament, conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

Vatra Dornei

04.02.2015

Nr.22