ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului domeniului public

 prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

           

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

 

              Având în vedere expunerea de motive nr.34301/11.12.2015prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34289/11.12.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi HG nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.(5) lit.(c) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

PROPUN:

 

            Art. 1   Se aprobă  actualizarea inventarului domeniului public al municipiului Vatra Dornei ce a fost atestat prin anexa nr.6  a HG nr.1357/2001, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2  Primarul, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.220