ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

 

HOTARARE

privind aprobarea  documentatiei PUZ  in vederea construirii “Complex de agrement, unitati de cazare, spatii alimentatie publica, piscine si anexe aferente inclusiv utilitatile aferente acestora “ str.Rosu, f.n.,  beneficiar: SC  POIANA SCHIORILOR SRL

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

 intrunit in   sedinta  ordinara  din  data de   18  decembrie 2015

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.34297/11.12.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.34285/11.12.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Certificatul de urbanism nr.21/06.02.2015; Avizul nr.28/16.11.2015 al Comisiei tehnice de amenajare a terioriului  si de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Suceava ;

In conformitate cu  art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; art.36, alin.5, lit.c si art. 45, alin.2, lit.e, din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ  in vederea  construirii  “COMPLEX DE AGREMENT, UNITATI DE CAZARE, SPATII ALIMENTATIE PUBLICA, PISCINE SI ANEXE AFERENTE INCLUSIV UTILITATILE AFERENTE ACESTORA“ STR.Rosu, f.n.,  BENEFICIAR: SC  POIANA SCHIORILOR pe un teren proprietatea privata  a acesteia. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 8366 mp, identic cu nr.cadastral 36183 din CF 36183, Indicatorii urbanistici conform PUZ  sunt : P.O.T. maxim  = 70%, C.U.T. maxim  = 1.2, regim maxim de inaltime – 16 m, D+P+3E.

Anexa – plansele de reglementari urbanistice nr. 1-5 – fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

  POPESCU CONSTANTIN

 

                     Contrasemneaza,

                Pt. Secretarul municipiului

      Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

18.12.2015

Nr.222