ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32158 – in suprafata de 1400 de mp, situat in Str.Calea Transilvaniei, BL.A-intravilan, jud.Suceava

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                      intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Noul Cod Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 32158 – in suprafata de 1400 de mp, situat in Str.Calea Transilvaniei, BL.A-intravilan, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 36045 situat in Str.Calea Transilvaniei,BL.A,  avand suprafata de 621 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 36046 in Str.Calea Transilvaniei,BL.A,  avand suprafata de 779 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transivaniei, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                                Pt. Secretarul municipiului

                        Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.25