ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare  Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Paltinoasa nr.27/2014 privind retragerea unilaterală a comunei  Paltinoasa din calitatea de membru în Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceavasi retragerea unilaterala din contractul de delegare de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

- Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

                - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

În temeiul art. 11, art. 36 alin.2 lit.”d” si alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), şi al art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava îşi exprimă consimţământul pentru primirea de noi membri în ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă retragerea unilaterala a comunei Paltinoasa, Judetul Suceava din ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”  si din contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare;

            Art. 3. Se aproba modificarea Statutului Asociatiei Judetene pentru Apa si canalizare Suceava potrivit HG nr.742/2014, conform anexei nr.2.

Art.4 Se împuterniceşte domnul Mateiciuc Ilie, reprezentantul (a) Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava,  retragerea unilaterala a comunei Paltinoasa din AJAC Suceava si din  contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a primirii/retragerii unor membri si modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, conform anexelor nr.3 si 4.

      Art.5 Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

           Art.6 Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                     BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                        Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.26