ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareprecum şi ale art.41 din  HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se stabilesc lucrarile de interes local ce vor fi efectuate in anul 2015 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu data prezentei, se abroga HCL nr.28/2014.

            Art. 4 Primarul, prin  Directia economica si Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                        Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.27