ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă şi Consiliul Local al  Municipiului Vatra Dornei ca beneficiarul voluntariatului     

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                     intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin.3 si art.7 si 8 din HG nr.1579/2005 pentru probarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.8 precum  şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba Contractul de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă şi Consiliul Local al  Municipiului Vatra Dornei ca beneficiarul voluntariatului, conform anexei la prezenta hotarare.         

          Art.2  Primarul, prin Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.30