ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie

,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a IX-a

 

                       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                     intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2500 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a IX-a.

            Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

       Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia Buget Contabilitate şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.31