ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea structurii organizatorice  a

Spitalului Municipal  Vatra Dornei

 

                                                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

      Având în vedere prevederile art. 174, alin. (5) şi ale art. 182, alin. (1), litera d)   din  Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Capitolului III, pct.2, lit.c din strategia de secentralizare in sistemul de sanatate, aprobata prin HG nr.562/2009; ;

      Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi d), ale alin. (6), lit. a), Pct.”3”, ale şi  ale art. 115, alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, structura organizatorică a Spitalului Municipal Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 2. managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, Primarul Municipiului, prin aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.32