ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015

 

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6 lit.a) si art.15 alin.1 ale Legii nr.350/2005- privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.1, 5 si 6 precum  şi art. 45 alin.(1) precum si art.115 alin.1 lit.”b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba Prgramul anual al privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2  Primarul, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.34

 

 

 


PROGRAMUL ANUAL PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES GENERAL PENTRU ANUL 2015

 

NR.CRT.

DOMNENIUL

SUBDOMENIUL

SUMA TOLATAL 2015

1.

Cultura -Educatie

Organizare evenimente culturale:”Serbarile zapezii 2015”, “Zilele Dornei”

150.000

 

 

Activitati recreative pentru copii si tineret

22.000

 

 

Tiparire carte

8000

 

 

Activitati educative pentru copii in vederea conservarii traditiilor populare

5000

 

 

Arta vernisaje

15.000

 

Total Cultura-Educatie

-

200.000

2.

Sport

Fotbal

37.000

 

 

Atletism

36.000

 

 

Tennis de masa

16.000

 

Total sport

 

89.000

 

Anexa la HCL nr.34/26.02.2015

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                                                       Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu