ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  modificarea si completarea HCL nr.7/2015 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic cu modificările

şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 14 alin. 2, care stipulează că Bugetul anual de venituri şi cheltuieli se aprobă de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generală, după caz, la propunerea ocolului silvic;

Tinand cont de adresele 4396/20.02.2015 de la O.S. Dorna Candrenilor, adresa nr.4397/20.02.2015 si adresa nr.4565/24.02.2015 de la O.S. Vatra Dornei;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a  şi art. 45 , alin.3 si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

        

 Art. 1 Se aprobă  modificarea si completarea HCL nr.7/2015 privind aprobarea bugetelor  de venituri şi cheltuieli preliminate pentru anul 2015 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de  catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, astfel:

-         la OS Dorna Candrenilor se completeaza bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 7247 de lei reprezentand cheltuieli privind taieri de ingrijire a arboretelor tinere;

-         la OS Vatra Dornei se completeaza bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 4053,1 lei  de lei reprezentand cheltuieli privind taieri de ingrijire a arboretelor tinere, precum si cu suma de 2013 lei reprezentand cheltuieli cu protectia padurii;

      Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.37