ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2015

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

 

      Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si a sportului ,  Legea nr.186/2014  a bugetului de stat pe anul 2015;

    În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b”  şi alin. (7)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală -Republicată,

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2015 al municipiului Vatra Dornei, , conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.38