ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1000 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor  pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   de indata  in  data de  09 ianuarie   2015

  

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1000 de lei pentru Clubul Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de schi ”Bucuriile Zapezii”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      APETRII GHEORGHE

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

09.01.2015

Nr.4