ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului  “Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Vatra Dornei, Judetul Suceava”

 

   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 februarie   2015

  

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, art.126, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE:          

            Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei “Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Vatra Dornei, Judetul Suceava”, conform anexei la prezenta hotarare.

           Art.2 Se aproba angajamentul Consiliului localal Municipiului Vatra Dornei, de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare.

         Art.3 Plata cheltuielilor neeligibile ale investitiei va fi suportata din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei.

         Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

26.02.2015

Nr.42