ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  revocarea HCL nr. 16/28.01.2015 privind « aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   de indata   in  data de  13 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Tinand cont de adresa nr.1805/NC/03.03.2015 a Institutiei Prefectului Judetului Suceava;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă revocarea HCL nr. 16/28.01.2015 privind « aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”.

          Art.2 Primarul, prin Direcţia economica si compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

13.03.2015

Nr.44