ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                                   intrunit in sedinta   de indata   in  data de  13 martie    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

          În conformitate cu prevederile  Capitolului IV al HCL nr.10/2015 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.,,a” pct.(4), (5) si (6) , precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă componenţa Comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005, în următoarea componenta :

            Preşedinte –Ilie Bonches - Primarul municipiului

             Membri: -  Apetrii Gheorghe – Consilier local

                              Ripan Marius Vasile- Consilier local

                              Ungureanu Costel - Consilier local

                             Scripcaru Corneliu- Consilier local

                             Apostoaie Emil – Consilier local

                              Forfota Danut- Consilier local

                            Boca Roman – Consilier local

                              Luminita Luminosu- Consilier juridic

            Art.2 Secretariatul comisiei sociale va fi asigurat de catre  Juravle Mihaela – Consilier Directia economica şi nu are drept de vot.”

           Art. 3  Primarul municipiului, prin Directia economica  şi comisia numită va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

13.03.2015

Nr.46