ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 
 

 

HOTĂRĀRE

privind retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

- Hotărārea Consiliului Local al comunei Siminicea nr.4/12.02.2015 privind retragerea unilaterală a comunei  Siminicea din calitatea de membru īn Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceavasi retragerea unilaterala din contractul de delegare de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa si canalizare;

- Hotărārea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

            - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

Īn temeiul art. 11, art. 36 alin. (6) lit. a) pct.14 şi alin. (7) lit. c), şi al art. 45 alin. (2) lit.f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1.  Se aprobă retragerea unilaterala a comunei Siminicea Judetul Suceava din ,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”  si din contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare;

            Art. 2. Se īmputerniceşte domnul Mateiciuc Ilie, reprezentantul (a) Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, īn Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze pentru  retragerea unilaterala a comunei Siminicea din AJAC Suceava si din  contractul de delegare a gestiunii serviciului alimentare cu apa si canalizare, precum şi pentru semnarea Actelor Adiţionale de modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, ca urmare a retragerii unor membri si modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei.

      Art.3 Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.48