ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  închirierii  suprafeţei de 94 mp, teren situat în Str.Albinelor nr.2   de la  domnul Popescu Gavril, în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de termie

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a” pct.14 şi art. 45  alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aproba închirierea suprafeţei de 94 mp teren, pe o durată de 5 ani cu posibilitatea de prelungire,  situat în str.Albinelor nr.2, de la domnul Popescu Gavril, in  vederea accesului pentru intervenţii la conductele de termie.

Art. 2 Preţul  închirierii imobilului descris la art.1  va fi de 1,8 lei/mp/lună.

Art.3 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.49