ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.57/2011

privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   de indata  in  data de  09 ianuarie   2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră », astfel :

      Se aprobă 4 amplasamente pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră,  astfel:

-         Se aprobă 2 amplasamente  la baza partiei Veverita: un amplasament pentru comercializare  produse alimentare si un amplasament pentru inchiriere material sportiv;

-          Un amplasament in zona superioara a partiei Veverita pentru comercializare produse alimentare si un amplasament in zona bazinelor de apa pentru comercializare produse alimentare.

     Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

    Art.3 Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      APETRII GHEORGHE

  

                                    Contrasemneaza,

                                      Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

09.01.2015

Nr.5