ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea si completarea anexei nr.4, pct.3 –chirie, taxe alte categorii de terenuri  si capitolul v art.268 alin.(4) al hcl nr.205/2014 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2015

 

      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Luând în considerare prevederile:

   

              -art. 287 şi art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat , Legea nr. 343/2006, OUG nr. 91/2008, HG nr. 1309/dec.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile aplicabile începand cu anul 2013, O.G. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

              ART. 1  Se modifica si se completeaza pct. 3 al anexei nr.4, pct.3 –chirie, taxe alte categorii de terenuri al HCL nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015, conform anexei  1 la prezenta hotarare.

        Art.2 Se modifica si se  completeaza  Capitolul V art.268 alin.(4) al HCL nr.205/2014 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2015,conform anexei 2 la prezenta hotarare.

              ART.3  Primarul municipiului prin serviciul venituri va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.50