ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.2  alin.(2) din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, completat prin HCL nr. 170/30.10.2008 , HCL nr.151/2009  si HCL nr.11/2014, HCL 193/2014  si HCl nr.41/2015 cu un lot de 300 mp identic cu  nr.cadastral 36085 din CF 36085 situat în str. Unirii, nr.143.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.53