ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

 

                             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) si (2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, art. 8 şi art. 9 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor comunale permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

- art. 9 şi art. 10 din Legea nr. 214 din 15.11.2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e” , art. 45 alin. (3) şi art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba amenajamentul pastoral pentru pajistile permanente proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul funciar, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.54