ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

 

                  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”d” şi alin.6 pct. 2 , precum şi art 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale – Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9000 lei,  din capitolul Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, subcapitolul-cheltuieli materiale şi servicii, alte acţiuni privind asistenţa socială pentru acordarea de pachete cu produse alimentare persoanelor singure şi familiilor cu venituri reduse.

Art. 2 Se vor acorda 300 de pachete, fiecare în valoare de 30 lei, conţinând produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul de asistenţă socială şi Direcţia Buget-contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.56