ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale  la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice, pentru anul 2015

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile  art.284 si art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” şi alin.4 lit.(c), precum şi art 45 alin.(2) lit.”c” din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale – Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă  Regulamentul de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice, pentru anul 2015.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.57