ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

  Hotarare

privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natură al unor bunuri

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015


Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.112/2010 privind aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei  catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata si actualizata;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al S.C. S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI  cu suma de 2.047.360 lei, reprezentand aportul in natura a Municipiului Vatra Dornei in calitate de unic actionar, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

        Art.2. Se modifica si se completeaza art. 6, pct 6.1. din anexa nr. 1 la H.C.L nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L. avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, cu modificarile si completarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

6.1. Capitalul social total al Societăţii este de  2.047.360 lei, aport integral subscris şi vărsat, constând in aportul in numerar, respectiv 1000 de lei, si aportul in natura, respectiv 2.046.360 lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat în  parti sociale egale de 10 lei fiecare.”

Art. 3 Se imputerniceste Domnul, director Ungureanu Vasile sa reprezinte si sa semneze in mod valabil documentele necesare in vederea operarii modificarilor survenite la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava.

Art.4 Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 27.11.2014.

Art. 5. Primarul Municipiului, prin Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.58