ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARAREA

privind aprobarea repartizarii profitului net aferent

exercitiului financiar anilor precedenti pentru S.C.  ECOLOGICA SRL

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre consilier local Costel Ungureanu, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          Avand in vedere :

- art. 111 alin. (2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata

si completata;

- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile

nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile

autonome;

- art. II din O.U.G. nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal ;

- art. 20 alin. (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;

          Hotararea nr.532/25.03.2015 a Adunarii Generale a SC Ecoloogica SRL Vatra Dornei’

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si d, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct.19 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata;

 

HOTARASTE:

 

        Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar anilor precedenti, al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI,  ramas in  suma de 297.879,39 lei, astfel:200 de lei ca rezerva legala iar suma de  297.679,39  la alte rezerve, pentru surse proprii de finantare.

     Art. 2. Primarul municipiului Vatra Dornei prin  Directia  Economica si S.C. ECOLOGICA SRL.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                      Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.59