ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.25, ap.18, et.1, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Mazuras Aglaia

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                   intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.25, ap.18,etaj 1,  identic cu nr.cadastral  34642-C1-U5,  in suprafata de 23,12 mp,  din CF 34642-C1-U5 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mazuras Aglaia.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 1600 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului iar restul in 24 rate lunare egale consecutive.

Art.4 Se aproba constituirea unui drept de superficie, respectiv a unui drept de folosinta asupra cotei de 292/10000 parti indivize din terenul in suprafata de 598 mp, aferent constructiei, identificat cu nr.cadastral 34642, inscris in CF 34642 a localitatii Vatra Dornei, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pe durata existentei constructiei, respectiv a ap.nr.18, situat in Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr.25, ap.18, identic cu nr.cadastral 34642-C1-U5, din CF 34642-C1-U5 a localitatii Vatra Dornei.

Art.5 Pretul prevazut la art.4 include si pretul datorat pentru constituirea dreptului de superficie in conditiile mentiuonate mai sus.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.60