ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Ciuhlau Valeriu,

 pentru efectuarea unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                                     intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  26 martie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei,  ajutor de urgenţă pentru  Ciuhlau Valeriu, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                            Contrasemneaza,

                                                     Pt. Secretarul municipiului

                                Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

26.03.2015

Nr.61