ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                              intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie   2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) alin.5  lit. “c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1  Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.

        Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str. Parcului,nr.9 parter, ap.2, format din  incaperile notate in plan cu nr.7-8, in suprafata de 29,31 mp,   cota de 2,12 parti din partile comune ale cladirii,  identic cu  nr.cadastral 845/1-C1-U2 - din CF 31324-C1-U2, precum si cota de teren in  suprafata de 21,60 mp aferenta ap.nr.2, identic cu parte din nr.cadastral 845/1 din CF 31324.

       Art.3 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.64