ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unor   loturi de teren conform Legii nr.15/2003

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie     2015

 

             Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4 si 5 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a unor loturi astfel:

-          Cristea Cacina Ani- 300 mp teren  identic cu nr.cadstral 36085 din CF 36085 Str.Unirii nr.143.

-           Irinariu Constantin Ovidiu- 300 mp teren identic cu nr.cadastral 36103 din CF 36103 din Str.Molidului nr.16

Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.65