ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1800 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  premierea unor  elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                                 intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 aprilie    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1800 lei  pentru Liceului Teoretic ,,Ion Luca” pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare, astfel:

            1.Barcau Emanuel- faza nationala la olimpiada de informatica, Targoviste- 300 de lei;

            2.Dranca Constantin- faza nationala la olimpiada de logica- Mangalia- 300 de lei;

            3.Lungu Vitalie - faza nationala la olimpiada de chimie- Galati- 300 de lei;

            4. .Lungu Vitalie - faza nationala la olimpiada de astronomie- Buzau- 300 de lei;

            5.Budai Simona- faza nationala la olimpiada de proiecte europene-Arad- 300 de lei;

            6.Sutac Simona - faza nationala la olimpiada de proiecte europene –Arad- 300 de lei;

           

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

          Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COSTEL UNGUREANU

  

                                    Contrasemneaza,

                                                 Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.04.2015

Nr.69